UpdateStar SigParser 4.0.5898.21235

UpdateStar SigParser 4.0.5898.21235

UpdateStar – 0,7MB – Commercial
ra khỏi 26 phiếu
image/svg+xml EXCELLENT User Rating
SigParser đơn giản hoá việc tạo ra các địa chỉ liên lạc Outlook từ chữ ký e-mail hoặc địa chỉ trên các trang web. SigParser chấp nhận các thành phần khác nhau của thông tin liên lạc như tên cuối hoặc zip code tự động từ một chữ ký email, sparing bạn nhiệm vụ lặp đi lặp lại theo cách thủ công sao chép và dán.

Tổng quan

UpdateStar SigParser là một Commercial phần mềm trong danh mục Kinh doanh được phát triển bởi UpdateStar.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 785 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của UpdateStar SigParser là 4.0.5898.21235, phát hành vào ngày 24/02/2016. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 26/09/2007.

UpdateStar SigParser đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 0,7MB.

Người sử dụng của UpdateStar SigParser đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho UpdateStar SigParser!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 785 UpdateStar có UpdateStar SigParser cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
UpdateStar Shop
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.

Nhãn

Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản